Gỗ Lũa Long – Lân – Quy – Phụng

Chất Liệu: Gỗ Lũa nguyên khối
Ưu tiên khách sưu tầm đủ vị
Giá lẻ:
Vị Long: 280tr
Vị Lân: 250tr
Vị Quy: 265tr
Vị Phụng: 250tr